18 januari 2008

De Standaard toen en nu

PARALLEL TUSSEN 1935 EN 2007

door Luc De Vriese

In 1935 bleek dat een aantal wetten, die na de eerste wereldoorlog gemaakt waren om de Vlamingen de rechten te geven, waarop ze meenden recht te hebben, minstens gedeeltelijk een dode letter waren gebleven.

Aan de hand van een negenpuntenprogramma dat De Standaard toen publiceerde kunnen we een parallel vaststellen met wat gebeurde 72 jaar later, na de verkiezingen van 10 juni 2007.

Volgens De Standaard vormden deze negen punten toen een platform, dat moest worden nagestreefd met de voor de handliggende wettelijke middelen: met de bestaande parlementaire Vlaamse meerderheid. Het ontstaan van dit negenpuntenprogramma lag in het feit dat na de eerste wereldoorlog een aantal wetten waren gestemd, inzake het leger, de Rijksuniversiteit van Gent, lager en middelbaar onderwijs, bestuur en gerecht, maar dat die wetten geen ernstig resultaat hadden opgeleverd.

In 1935 waren er nog geen Vlaamse en Waalse regimenten in het leger, van de herinrichting der centrale besturen was niets terecht gekomen. Daarnaast nemen de Brusselse gemeentebesturen een ‘revolutionaire’ houding aan tegenover de taalwetten en ‘verkrachten’ vooral de wet op het lager onderwijs. Brussel-stad gedraagt zich als een staat-in-de-staat, voor wie onder meer de Minister voor Onderwijs moet zwichten.
De poging om bestuurlijke aangelegenheden voor Vlaanderen in het Nederlands te laten behandelen is op een failliet uitgelopen.
Koninklijke en ministeriële besluiten ontkrachten vaak de strekking van de taalwetten.

Een vergelijking negenpuntenprogramma 1935 en 2007
(in cursief de situatie in 2007)

1) Een organieke wijziging van het Staatsbestuur van België, o.m splitsing der diensten in alle centrale bestuursinrichtingen van de staat (enz.)
De federale staatsstructuur anno 2007 voldoet nog altijd niet aan de normen van goed bestuur. Immobilisme en ingewikkelde bevoegdheidsverdelingen bemoeilijken goed bestuur en verzwaren de kost van het overheidsapparaat voor de economie.

2) Wijziging van de radiowet (eigen bestuur voor de Vlaamse en Franstalige omroepen).
Culturele autonomie is een feit maar met de radiofrekwenties en storingen in de regio Vlaams Brabant (door Franstalige zenders) is er nog altijd een probleem.

3) Officiële vaststelling van de taalgrens ten behoeve van het eentalig Vlaams gebied en eentalig Waals gebied.
De taalgrens wordt nog steeds aangevochten rond Brussel, hoewel er reeds een aanpassing kwam ten gunste van Brussel. In de faciliteitengemeenten wordt de eentaligheid van Vlaanderen ondergeschikt gemaakt aan het individuele recht (van de Franstaligen) om het gebruik van het Frans te eisen voor bestuurszaken.

4) Een speciale wettelijke afbakening van de omheining der groot-brusselse agglomeratie, waarop een tweetalig regime, wettelijk vastgelegd voor bestuur, lager en middelbaar onderwijs en gerecht.
De grens met Brussel staat nog steeds onder druk vanuit de Franstalige Brusselse politieke kringen (niet alleen het FDF!)
Het gebruik van de Vlaamse meerderheid in het parlement voor de jarenlange geblokkeerde situatie met de splitsing van BHV, stoot op een allergische reactie langs Franstalige kant, terwijl men in 1935 de Vlaamse meerderheid als ‘een voor de hand liggend wettelijk middel’ bestempelde.

5) Het leger : zo worden Vlaamse en Waalse divisies gevraagd, een eigen Vlaamse militaire school enz. weliswaar onder een unitair oppercommando.
Hoewel het leger op een bijna “voorbeeldige” manier tweetalig werd in de praktijk, is er nooit sprake geweest van een splitsing behalve in de eenheden (Bataljons) die wel ééntalig zijn op enkele uitzonderingen na.

6) Voltooiing van het Nederlandstalig hoger onderwijs enz.
Onderwijs is een gemeenschapsmaterie en behalve de ééntalige Franstalige scholen in de faciliteitengemeenten zijn die allemaal onder de exclusieve bevoegdheid van de Vlaamse minister van Onderwijs.

7) Oprichting van een Raad van State met het oog op de controle op de naleving en instandhouding van het nieuwe bestuurlijk statuut van België.
Bestaat en functioneert met ééntalige en gemeenschappelijke kamers.

8) Onafhankelijke buitenlandse politiek gesteund op neutraliteit van België.
Deze eis is niet meer relevant gezien de toetreding tot de NAVO en de EU

9) Een economische organisatie van het Vlaamse land gericht naar de solidariteit van de Vlaamse gemeenschap enz.
De economische en sociale hefbomen zijn nog steeds grotendeels federaal hoewel een uniform beleid niet meer mogelijk is gezien de grote economische verschillen tussen Wallonië en Vlaanderen.
Zou men nu ‘een analoge slogan als ‘geen Vlaams geen centen’ durven hanteren om tot een beter beleid in Brussel en Wallonië te komen, als voorwaarde voor de enorme stroom Vlaamse centen? Neen, eigenlijk maakt de arrogantie van Franstalige zijde het nog erger, want Reynders mikt op Vlaamse centen (bovenop de transfers) om reserves aan te leggen voor de toekomstige pensioenlasten, waarvoor de federale staat onvoldoende reserves heeft gevormd.


Ook de rol van de media toen en nu vertoont parallellen.
(in cursief de situatie in 2007)

La Nation Belge noemde het programma ‘ une véritable machine de guerre flamingante contre l’unité du pays.
La Libre Belgique gebruikte eenzelfde terminologie :’un programme belliqueux’ dat België wilde vernietigen.

Op 13 juli 1935 schreef De Standaard : “ We zijn ervan overtuigd dat een programma als datgene wat wij hier formuleerden, door de Belgische staat zou moeten worden aanvaard als de laatste redplank, als een laatste poging tot vreedzame en evenwichtige oplossing van het Vlaams-Belgisch geschil, die nog enige kans heeft.

Ook De Standaard geloofde toen in ‘ de Belgische mogelijkheid voor Vlaanderen’, dus dat de culturele zelfstandigheid het doelmatigst kan worden beveiligd in een Belgisch staatsverband.

De Franstalige media hebben in 2007 een zeer agressieve éénzijdige campagne gevoerd tegen de Vlaams eisen in. “Bye Bye Belgium” en de krantenartikels in zowel Le Soir als La Libre Belgique veroorzaakten een golf van vijandigheid jegens de Vlamingen.
La Dernière Heure titelde recent nog over het ‘Plan Verhofstadt’ : “un pas de plus vers le divorce du pays”.
Separatisten, racisten, … geen woord was te lelijk om de Vlamingen te typeren. Er was ook geen tegenspraak mogelijk.

Aan Vlaamse zijde waren de media veel toleranter en werd evenveel ruimte geboden aan de Belgicistische invalshoek dan de Vlaamse.

Op voorstel van Le Soir werden gemeenschappelijke reportages gemaakt met De Standaard om “mekaar beter te leren kennen”.
Het besluit van de twee hoofdredacteuren, Peter Vandermeersch en Béatrice Delvaux achteraf was niet zo eensluidend.
Peter Vandermeersch schrijft op 13 dec 2007: Collega's van de Franstalige pers in dit land, met stijgende verbazing heb ik het afgelopen jaar gekeken hoe jullie het begrip 'journalistieke onafhankelijkheid' hebben toegepast. Net een jaar geleden heb ik mij, naar aanleiding van Bye Bye Belgium, bijzonder boos gemaakt in De Standaard. 'Nous en avons marre', heb ik toen geschreven. Het gevoel is er een jaar later niet minder op geworden.
Wat hem niet belet om achteraf nog te verklaren dat hij fier is om op “een historisch moment” gekozen te hebben voor de samenwerking met Le Soir. Hij kreeg er een expliciete koninklijke erkenning voor.


Besluit

Het is opmerkelijk dat de communautaire problemen net zoals 77 jaar geleden en ondanks meerdere hervormingen nog altijd het politiek leven domineren.

De Franstalige pers heeft zich toen en nu zeer militant opgesteld en haar politici gesteund zonder nuance en zonder enige blijk van respect voor de Vlaamse solidariteit.

De Vlaamse media steunden weliswaar de Vlaamse eisen maar “als het erop aan kwam” wezen ze vooral op de verscheidenheid binnen de Vlaamse opinie en ontzegden hun expliciete steun aan de Vlaamse onderhandelaars en de nochtans erkende eisen.

La clairvoyance de François Périn

L'étonnante clairvoyance de François Perin

Par Jules Gheude, auteur de "L'incurable mal belge sous le scalpel de François Perin" (Editions Mols)
in La Libre Belgique - forum 17 jan 08

J'ai lu avec intérêt l'interview de Philippe Moureaux dans "Le Vif/L'Express" du 4 janvier. "Pouvions-nous imaginer qu'un jour il y aurait une telle poussée séparatiste au nord du pays?" Venant d'un homme qui suit la problématique communautaire depuis tant d'années, j'avoue que cette question me sidère, car elle reflète un manque total de clairvoyance politique. Je ne sais si M. Moureaux a lu l'ouvrage de Manu Ruys "Les Flamands", paru en 1973. Le sous-titre en est particulièrement éloquent : "Un peuple en mouvement, une nation en devenir". Toute l'explication de la crise actuelle est là: au fil des décennies, une Nation flamande - un peuple, un territoire, une langue - a fini par se constituer, rendant par le fait même impossible la survie du Royaume de Belgique. M. Moureaux se dit convaincu de la nécessité d'une nouvelle grande réforme de l'Etat, tout en refusant "la version du confédéralisme dans laquelle les Régions et les Communautés seraient quasiment des Etats indépendants, où la Belgique serait vidée de toute substance." Mais c'est précisément cette version-là qui intéresse la Flandre. Comme l'a expliqué le ministre-président flamand Kris Peeters au "Standaard" en septembre dernier : "Il nous restera encore en commun l'armée, la monnaie, une partie de la fiscalité et les lignes à haute tension." En fait, cela rejoint les cinq résolutions votées par le Parlement flamand en 1999. Les responsables francophones portent une lourde responsabilité en ne leur ayant pas accordé le crédit nécessaire. "On pensait que tout cela n'était que du folklore", a même délaré récemment le ministre Paul Magnette à "Vers l'Avenir"... N'en déplaise à M. Moureaux, certains francophones, tel François Perin, avaient vu clair très tôt. Le génial constitutionnaliste liégeois démissionna spectaculairement de la fonction sénatoriale le 26 mars... 1980, en déclarant : "(...) Je ne parviens plus, en conscience, à croire en l'avenir de notre Etat. Il est difficile de rester parlementaire d'un Etat auquel on ne croit plus et dont le système politique paraît absurde, et représentant d'une nation - selon les termes de la Constitution - qui n'existe plus. Je remets ce jour ma démission de sénateur au président de cette assemblée. Mon motif est simple et triple. La Belgique est malade de trois maux, incurables et irréversibles. Le premier mal (...) est le nationalisme flamand, qu'il s'avoue ouvertement ou non. Le second, c'est que la Belgique est livrée à une particratie bornée, souvent sectaire, partisane, partiale, parfois d'une loyauté douteuse au respect de la parole donnée et de la signature, mais très douée pour la boulimie, avec laquelle elle investit l'Etat en jouant des coudes, affaiblissant son autorité, provoquant parfois le mépris public. Le troisième mal (...), c'est que la Belgique est paralysée par des groupes syndicaux de toutes natures (...) intraitables et égoïstes, irresponsables, négativistes et destructeurs finalement de toute capacité de l'Etat de réformer quoi que ce soit en profondeur. (...) Voici , Monsieur le Président, ma démission de sénateur. Je reprendrai, en conséquence, en solitaire, le chemin difficile des vérités insupportables. Adieu." Dans les années qui suivront, François Perin n'aura de cesse de nous mettre en garde contre la montée de ce nationalisme flamand. Ainsi, le 28 avril 1981, il écrit dans "La Meuse" : "(...) Les Wallons ont beau prouver par les récents sondages du "Soir" jumelé au "Standaard" qu'ils sont avant tout belges et même en majorité "unitaires"; qu'importe puisque la majorité des Flamands n'ont aucune envie d'en être solidaires! Cela fait des années que je pressens ce qui va arriver : les Wallons et les Bruxellois vont se retrouver bêtement Belges tout seuls. Après d'éventuelles élections qui n'auront qu'exacerbé le malaise (...), le malheureux chef de l'Etat se mettra à courir après un gouvernement introubale : la Belgique peut disparaître par implosion." Et d'envisager, 25 ans avant le fameux documentaire-fiction de la RTBF, le scénario de la proclamation d'indépendance de la Flandre : "Qu'est-ce qui empêcherait les Flamands de proclamer unilatéralement leur indépendance et d'affirmer leur nation? Ils ont créé tous les instruments de leur future légitimité. (...) Les Wallons ont beau se proclamer belges. Quel est celui d'entre eux qui se battrait (au sens propre : en participant à une guerre civile) pour rétablir la Belgique contre la volonté des Flamands? Poser la question, c'est la résoudre. Les Wallons pourraient se retrouver indépendants à leur corps défendant, contraints à une discipline dont ils n'ont aucune idée, devenant eux-mêmes les débiteurs de leurs fameux "droits acquis". (...) La seule nationalité à laquelle les Wallons pourraient facilement s'assimiler après que la nationalité belge leur eût claqué dans la main, est la nationalité française (...). Encore faudrait-il nettoyer seuls nos écuries auparavant, car la France n'est pas demanderesse et n'a aucune envie de prendre des fous en charge. (...) Jamais l'Europe, ni l'Otan, dira-t-on, ne laisseront éclater la Belgique. Que pourraient-ils faire : débarquer les "Marines" pour nous apprendre par la force à vivre ensemble? Au contraire, la Belgique est un partenaire si peu fiable que nos alliés ne seraient peut-être pas fâchés de la voir disparaître. Les USA ne sont-ils pas plus satisfaits de la France qui est hors de l'Otan, mais qui a une politique sérieuse de défense, que de la Belgique qui risque de déclencher une belle débandade? (...)En 1830, le sort de la Belgique a été, après les journées révolutionnaires de septembre, joué sur le plan international. Il pourrait en être de même de sa probable implosion." Le 9 mars 1983, François Perin revient sur le sujet par le biais d'un article intiutlé "Et si les Flamands proclamaient leur indépendance?" et publié dans l'hebdomadaire "Pourquoi Pas?" : "(...) Les négociations classiques échouent. Les "informateurs", "négociateurs", "conciliateurs" et autre navetteurs politiques échouent aussi. Cela dure des semaines, peut-être des mois. (...) Les Flamands s'énervent. (...) La presse flamande hurle à la mort de l'Etat. La presse francophone se lamente ou verse dans l'imprécation anti-flamingante (...). Des nostalgiques adressent un appel au Roi. "La Libre Belgique" pleure de colère et d'indignation patriotique. (...) Pendant ce temps, les Flamands s'en moquent et songent sérieusement à convoquer le Vlaamse Raad pour que celui-ci, fort de sa légitimité basée sur le suffrage universel, se proclame "Congrès national flamand"; l'exécutif flamand démissionne pour faire place aussitôt à un gouvernement d'union nationale flamande (...). L'indépendance flamande est proclamée par décret spécial à Bruxelles. La Belgique a vécu. Le gouvernement flamand s'installe à Bruxelles, capitale de la Flandre, et offre... à l'exécutif wallon de négocier pacifiquement la liquidation de l'Etat. (...)" Alors vice-Premier ministre, feu Jean Gol avait tenu à adresser à François Perin le petit mot manuscrit suivant : "Je suis d'accord à 100% avec votre article du "Pourquoi Pas?". Mais le délai est sans doute un peu plus long; je ne suis pas fonctionnellement en position d'exprimer publiquement mon accord. J'agis cependant chaque jour pour préparer cette échéance et une réponse francophone de survie digne, raisonnable et dans l'ordre." Pour en avoir souvent discuté avec lui à l'époque, je peux certifier ici que la réponse de Jean Gol passait par l'Hexagone. François Perin dit aussi se souvenir de la "terrible colère" de Jean Gol au bureau du PRL "quand André Damseaux et Jacqueline Mayence ont basculé en faveur de l'implantation de la capitale wallone à Namur. "Il n'y a que deux capitales possibles, déclara-t-il. Si ce n'est pas Bruxelles, j'en connais une autre autrement prestigieuse." Il n'a pas prononcé le nom de Paris mais..." Lors des funérailles de Jean Gol en 1995, François sortit effondré du funérarium de Robermont. Et d'expliquer : "En fait, Jean Gol était, à mes yeux, le seul homme politique belge ayant l'envergure nécessaire pour avoir l'écoute de Paris en cas de dislocation de la Belgique. (...) Et voilà que cette carte majeure me claque dans la main!" Rien de grand ne peut être entrepris en politique sans la clairvoyance et la vision des choses à long terme. Les responsables francophones actuels feraient bien de méditer cette phrase...