12 december 2009

Over manipulatie, een fatwa en de blinde Vrouwe Justitia

ANDERS GELEZEN

Onverantwoord interessant? Nu nog de waarheid.

Op 9 dec publiceert de Standaard een opiniebijdrage geschreven door Sarkozy, president van Frankrijk en eerder verschenen in Le Monde. De oorspronkelijke titel luidde "Respecter ceux qui arrivent, respecter ceux qui accueillent". In dS wordt de titel ‘Veranderen om onszelf te blijven’ wat toch iets heel anders is en niet de strookt met de inhoud van het artikel. Men had daar bij voorbeeld een veel correcter en duidelijker titel ‘Wederzijds respect’ kunnen op plakken.
Onderaan het artikel staat te lezen: ‘Dit opiniestuk verscheen eerder in Le Monde’.
Dit geeft de indruk dat het artikel ‘in extenso’ is overgenomen, temeer daar er nergens melding is van citaten of uittreksels. Fout!

Men 'vergat' een belangrijke passage die wél in Le Monde stond. Namelijk aansluitend op de vraag : 'En wat zouden de Fransen antwoorden op dezelfde vraag?' schrapte men volgende passage, citaat « Au lieu de condamner sans appel le peuple suisse, essayons aussi de comprendre ce qu'il a voulu exprimer et ce que ressentent tant de peuples en Europe, y compris le peuple français. Rien ne serait pire que le déni. Rien ne serait pire que de ne pas regarder en face la réalité des sentiments, des préoccupations, des aspirations de tant d'Européens. Comprenons bien d'abord que ce qui s'est passé n'a rien à voir avec la liberté de culte ou la liberté de conscience. Nul, pas plus en Suisse qu'ailleurs, ne songe à remettre en cause ces libertés fondamentales ».
Vertaald naar het Nederlands : "In plaats van het Zwitserse volk onherroepelijk te veroordelen, kunnen we proberen te begrijpen wat het heeft willen zeggen en wat zoveel volkeren in Europa ervaren, inbegrepen het Franse volk. Niets zou erger zijn dan de ontkenning. Niets zou erger zijn dan niet te kijken naar de werkelijkheid van de gevoelens, de bezorgdheden, de verzuchtingen van zoveel Europeanen. Laten we eerste goed begrijpen dat wat gebeurde niets te maken heeft met de vrijheid van godsdienst of vrijheid van geloof. Niemand, niet meer in Zwitserland dan elders, denkt eraan deze vrijheden in vraag te stellen."

Werd deze passage weggelaten wegens plaatsgebrek? Neen, want een deel van de blz 45 bleef blanco, wat eerder doet vermoeden, dat 'iemand' op het laatste ogenblik deze passage geschrapt heeft. Volgens P. Vandermeersch, hoofdredacteur van De Standaard, is manipulatie een vorm van slechte journalistiek.

Na het veto een fatwa

Het zal je als partijvoorzitter maar overkomen dat de geschreven pers zich mengt in de keuze van de premier van België. Dat deed allercharmantste Béatrice Delvaux, hoofdredacteur van de krant Le Soir. We geloven haar als ze beweert dat haar veto de overtuiging vertolkt van de ganse Franstalige gemeenschap: Leterme kan het niet! Er moet een nieuwe Van Rompuy komen maar dan zonder Van Rompuy. En aan deze kwalificatie voldoet Leterme niet. Deze emotionele uitspraak was vooral contraproductief.

Het zal je als paus maar overkomen wanneer dezelfde allercharmantste Béatrice Delvaux, hoofdredacteur van Le Soir, zich ook gaat moeien met de aanduiding van de nieuwe aartsbisschop van Mechelen en Brussel, primaat van België (dS 08/12). Citaat: 'Laten we het toegeven: onze handen jeukten om te schrijven: 'Ja, Danneels kan met pensioen gaan, als...', net zoals - moet ik het op deze pagina's nog aanhalen - in het eerdere commentaar van Le Soir, gewijd aan het vertrek van Herman Van Rompuy naar Europa'.

Oh ja, ze wil wel dat het een Franstalige wordt, zolang het maar niet de orthodoxe André-Mutien Léonard is. Ze is wel zo verstandig zijn naam niet expliciet te vermelden maar wie een beetje het reilen en zeilen in Wallonië volgt weet dat ze deze ‘genomineerde’ viseert.
Ze schrijft: 'In dit geval is het absoluut belangrijk dat de aanstaande kardinaal zal zijn 'zoals Danneels, maar dan zonder Danneels'. En als we hiervoor de afwisseling van de taalrol moeten opgeven, dan lopen ze maar naar de hel met hun afwisseling'!
Ik weet niet of mevrouw Delvaux ook in dit geval de ‘porte parole’ is van de gemeenschap van Franstalige katholieken, maar of deze ‘fatwa’ tegen een Franstalige bisschop ook zal gehoord worden in Rome?
Overigens zullen vele Franstaligen het eens zijn met haar: zo’n caractériel, die het aandurfde om in een Nederlands tijdschrift te zeggen dat de Franstaligen die in Vlaanderen gaan wonen Nederlands moeten spreken. Franstalig België stond op zijn kop, Le Soir voorop. Toen schreef men: waar bemoeit die bisschop zich mee!
De ene bemoeizucht is blijkbaar de andere niet.

Blinde Vrouwe Justitia

Alle kranten hebben het over de mislukte fraudedossiers KB Lux en Beaulieu: de miljonairs gaan nog maar eens vrijuit. Dat 95 % van de KB Lux klanten reeds een boete betaalden en vadertje staat dus toch een deel van de belastingontduiking kon recupereren is een geluk, maar Vrouwe Justitia blijft de grote verliezer. Immers, opnieuw werd het bewijs geleverd dat rechtspraak en rechtvaardigheid mekaar niet altijd overlappen. Blinde vrouwe Justitia kan heel onrechtvaardig zijn.
In De Tijd (09/12) schrijft Stefaan Michielssen, senior writer, dat er een mentaliteitswijziging gekomen is. Citaat ‘Het besef is teruggekeerd dat fiscale fraude geen sport is maar een misdrijf’. Alleen is hij niet zo correct wanneer hij eveneens schrijft: ‘Maar in een rechtsstaat kan nu eenmaal niet worden aanvaard dat bewijzen worden gefabriceerd.’ Dat is een pertinente leugen vermits niemand de lijst met namen – hét bewijs – in twijfel trekt. Alleen de manier waarop het gerecht dit bewijs in handen kreeg was niet conform de wet. Blijkbaar is de nood aan een mentaliteits- én wetswijziging nog niet helemaal doorgedrongen tot deze ‘senior writer’. Ondertussen gaat België kapot door een gebrek aan ontzag voor de wet en aan het pervers evenwicht tussen fiscale en sociale fraude.

Pjotr

Anders gelezen verschijnt wekelijks op maandag/dinsdag.