02 november 2011

Op zoek naar correcte informatie

ANDERS GELEZEN

Enkele lezers waren nogal ontevreden over de verklaring van Wouter Beke dat CD&V tijdens de onderhandelingen de moed had om het been stijf te houden en triomfantelijk verklaarde dat hij ditmaal wel woord had gehouden: te lezen in het CD&V ledenblad Ampersand. Nogal wiedes dat de achterban gekleurde informatie krijgt en hij heeft nog gelijk ook, BHV is gesplitst. Anders wordt het wanneer deze informatie naar alle inwoners van Vlaams-Brabant wordt verstuurd. Dan is dat het eerste verkiezingsdrukwerk – peptalk dus - in het vooruitzicht van de gemeentelijke verkiezingen in oktober 2012. In dS onder de veelzeggende titel ‘Kreten en gefluister’ was hierover het volgende te lezen:

‘Eigen lof... CD&V klopt zichzelf op de borst in een brief aan de inwoners van Vlaams-Brabant. De partij is fier op de splitsing van BHV en prijst voorzitter Wouter Beke, die ‘het been stijf hield'.

... stinkt! N-VA en Vlaams Belang zijn niet te spreken over de actie. Vlaams Belangers Bart Laermans en Joris Van Hauthem hebben het over een ‘desinformatiecampagne'. Volgens N-VA-kamerlid Ben Weyts probeert CD&V de Vlaams-Brabanders blaasjes wijs te maken. Weyts rijmelde ferm: ‘BHV? De Vlamingen zijn de risee. Net als hun portemonnee'.

Op blz 6 van Ampersand blijken zelfs de Vlaamsgezinde CD&V’ers Michel Doomst en Eric Van Rompuy heel blij met het bereikte akkoord. Het gaat om een zuivere splitsing en de prijs is niet onaanvaardbaar hoog, staat er te lezen. Het artikel sluit af met een triomfantelijke uitroep: CD&V is en blijft de meest geloofwaardige Vlaamse partij. Voilà, meer moet dat niet zijn voor een partijblad. Of dit zal volstaan om de Vlaamsgezinde kiezers terug te halen is een ander paar mouwen, want door elke kritiek te weren en slechts het positieve te verspreiden riskeert CD&V te vervallen in de dijzige CVP-praat van weleer: desinformatie. Zouden ze bij de Ampersand-redactie nog altijd niet door hebben dat de kiezers anno 2012 niet meer zo goedgelovig zijn als in de ‘goeie ouwe CVP-tijd’? Erger, onvolledige misleidende informatie zal de interne tegenstellingen aanwakkeren en het vertrouwen in de Vlaamsgezinde mandatarissen geen deugd doen. Precies in het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen – waar CD&V kan bogen op een grote schare enthousiaste mensen - zou men beter zwijgen over dit vanuit Vlaamse invalshoek zeer discutabel resultaat. Het zijn alvast niet de lokale mensen die hierop willen afgerekend worden.

Lezer JD reageerde in dS online als volgt: Ettelijke decennia geleden creëert het politiek establishment een grondwettelijk probleem. Tientallen jaren krijgt dat niet de aandacht die een grondwettelijke discrepantie toch zou moeten krijgen in een democratie. Het wordt voor datzelfde politiek establishment maar dringend wanneer er nieuwe vervelende uitspraken komen van het grondwettelijk hof. En daarop is het politiek establishment nu fier? Ik ben beschaamd in hun plaats.

Een Vlaamsgezinde CD&V’er schreef het volgende: Meent de CD&V nu echt dat alle bedrogen kiezers uit 2007 zo vlug de beloftes - waarmee ze gelokt werden - zullen vergeten? Ik zou me schamen om een brief te onderschrijven waarin een ondertitel luidt " CD&V heeft woord gehouden"... Ondertussen wordt vanuit Vlaamsgezinde hoek (o.a. Prof Vuye, UNamen) brandhout gemaakt van het communautair compromis en ook de Franstalige (MR) interpretatie van dit deelakkoord bewijst duidelijk dat er verschillende lezingen mogelijk zijn. Ik wacht overigens nog altijd op een reactie van CD&V op mijn vraag omtrent deze Franstalige interpretatie …

Het is even wennen nu Rik Van Cauwelaert niet meer als Directeur van Knack maar als strategisch directeur Knack opent met zijn veelgelezen rubriek ‘Van de redactie’. Onder de titel Eigen schuld (26/10) heeft hij het over de botte weigering van de PS om een onderzoekscommissie in te stellen naar wat er misliep met DEXIA. Zijn conclusie is dat de burger geen inkijkrecht krijgt in het Belgisch ons-kent-ons-systeem. In zijn striemende aanklacht wijst hij met beschuldigende vinger naar CD&V, SP.A en Open VLD die zich hebben neergelegd bij deze PS-oekaze. Van Cauwelaert spreekt Yvan Mayeur (PS kopstuk) tegen die beweerde dat een onderzoekscommissie geen buitenlanders, CEO Pierre Mariani en de Franse toezichthouders, kan ondervragen. Toch wel zegt Van Cauwelaert: “Een parlementaire onderzoekscommissie met de bevoegdheden van een onderzoeksrechter kan zonder enig juridisch probleem een buitenlandse getuige, zoals Pierre Mariani, laten opvorderen of een rogatoire commissie naar Parijs sturen om wie dan ook van de Franse Dexiakopstukken en toezichthouders te ondervragen. En mocht dat nodig blijken, dan kan de onderzoekscommissie het Franse gerecht zelfs vragen dat Franse betrokkenen in de Dexiacrash worden aangehouden.”

In dS verschijnt twee dagen later (28/10) een artikel over hetzelfde onderwerp dat afsluit met volgende tekst: “De nieuwe bijzondere commissie zal openbaar vergaderen tenzij een getuige gesloten deuren vraagt. De vraag is of de commissie erin zal slagen om de Franse hoofdrolspelers te ondervragen. Op buitenlanders heeft ook een parlementaire onderzoekscommissie geen vat.

Anders gelezen: dit is een mooi staaltje van misleiding zonder dat er gelogen wordt. Journalist Wim Winckelmans geeft hier Mayeur gelijk en gebruikt daarvoor een handigheidje: hij heeft het over een ‘gewone’ parlementaire onderzoekscommissie die inderdaad verschilt van een ‘parlementaire onderzoekscommissie met de bevoegdheden van een onderzoeksrechter’. Een formule die gezien de internationale dimensie van het debacle vanzelfsprekend is. Anders geschreven: Knack als controlerende Vierde Macht en dS als een staatsdragende krant die verdoken belangen verdedigt, zelfs wanneer die indruisen tegen het algemeen belang. Gelukkig daagde het ook bij de dS redactie: in de volgende zaterdagkrant opent Bart Sturtewagen op de voorpagina terecht alle registers en eist net zoals Van Cauwelaert een onderzoekscommissie die volledige duidelijkheid brengt, al twijfelt hij of de politici de vele wolfijzers en schietgeweren zullen kunnen vermijden. Zouden Open VLD en CD&V in deze eindelijk de moed hebben om de PS te lossen (net zoals ze N-VA lieten vallen)? Zowel Beke als De Croo hebben geen keuze zonder het verwijt te krijgen dat ze reeds vanaf hun eerste jaren voorzitterschap besmet zijn door de Belgische ziekte die al hun voorgangers ongeloofwaardig maakte. Ons-kent-ons als machtsfactor overboord gooien, dát zou pas vernieuwend zijn! Wie mijn mijmeringen hieromtrent wil lezen kan dit online http://anders-nieuws-extra.blogspot.com/2010/12/in-de-luwte-van-het-aflopend-jaar.html

Overigens vernam ik uit welingelichte bron – weliswaar off the record – dat belangrijke spelers in dit dossier de laatste dagen verklaringen aflegden die niet juist zijn en essentiële informatie in hun bezit achterhouden. Hopelijk laten Knack en de andere media het niet hierbij en blijven ze kloppen op dezelfde nagel. Van Cauwelaert sluit zijn bijdrage af met een dreigende uitspraak: “Een gedachte om mee te nemen naar de volgende verkiezingen.” Zijn overweging slaat alvast voor mij op álle uitwassen van de Belgische ziekte en zeker op elke vorm van oude politieke cultuur.

Onderwijl sukkelen de onderhandelaars verder en wordt de begroting 2012 alsmaar moeilijker. In de kranten konden we lezen dat Wallonië een bijkomende inspanning zal doen: ze zullen in 2012 de staatsschuld slechts verhogen met 469 miljoen euro in plaats van de geplande 569 miljoen. Volgens Rudi Demotte (PS) Waals minister-president, is dit een blijk van federale loyauteit. Hoe dom kan een mens zijn die denkt dat de staatsschuld nog meer belasten net het tegendeel is van solidariteit. Volgens een Franstalige lezing kan dat wel: vermits we van Europa samen een tekort mogen hebben van 2,8% leest de bijdrage van Wallonië niet meer als een bijkomende kost. Dat Demotte het Waalse relanceplan niet wil opgeven is terecht. Meteen rijst dan ook de vraag waarom Vlaanderen niet zo moedig is en niet bespaart op de toekomst, Onderzoek en Ontwikkeling en de noodzakelijke investeringsprojecten die Vlaanderen als logistieke topregio concurrentieel houden? Om nog te zwijgen over toekomstgerichte projecten zoals de ‘Vlaamse baaien”.

Als uitsmijter even terug naar het taalgebruik van onze politici in internationale fora. Dat mijn nogal stoute brief aan kandidaat premier Di Rupo uiteenlopende reacties ontlokte is een goed teken: Anders Nieuws is er niet om waarheden de verkopen maar om de lezer aan te zetten zichzelf een mening te vormen, rekening houdend met een Vlaamse invalshoek. Dat ik in die brief zelf een taalfout maakte – “onafgezien” is inderdaad een Belgische contaminatie – doet niets af van mijn bezorgdheid omtrent het Nederlandstalig imago van België wanneer Di Rupo ons moet vertegenwoordigen in het buitenland. Hoewel het kan, zoals Herman Van Rompuy recentelijk bewees, toen hij als voorzitter van de Europese raad na de top over de eurocrisis afgelopen WE, de vragen in het Europees parlement beantwoordde in het Nederlands. Weldenkende Vlamingen zullen helaas ook plaatsvervangende schaamte gevoeld hebben toen hij meende zich daarvoor te moeten verontschuldigen. Hij was immers zo moe zei hij, dat het beter was om zijn eigen taal te spreken. Tja.

Pjotr

Anders Gelezen