07 mei 2013

1 mei te landeMEDIA EN POLITIEK   ANDERS GELEZEN
 
De burger heeft recht op een neutrale overheid, zo klonk het bij Open VLD en N-VA. Daarmee bedoelde men dat ambtenaren in contact met hun klanten er neutraal moeten uitzien. Klinkt redelijk ware het niet dat de top van die neutrale ambtenaren politiek benoemd en bevorderd wordt. Vooral de traditionele partijen waaronder Open VLD hebben in deze materie een stevige reputatie opgebouwd. Is het te simpel om te pleiten voor ambtenaren die onafhankelijk zijn van een politieke partij? Het antwoord op deze retorische vraag is al even simpel: in dit België, JA.
1 mei
Het wordt zelfs moeilijk voor de socialistische partij om in de bevriende media een eenmeiboodschap te brengen die niet stuit op onbegrip. De oproep van sp.a-voorzitter Bruno Tobback om al het fraudegeld te spenderen aan een verlaging van de loonlasten klonk nochtans sympathiek. ABVV-voorzitter Rudi De Leeuw deed er zelfs een schepje bovenop. Met de 13 miljard die John Crombez zal recupereren kunnen 150.000 jobs worden gecreëerd. Roffel, roffel, maar dan volgden enkele bezwaren. Hoe betaal je die lastenverlaging het jaar erna, wanneer de inkomsten uit fraude terugvallen tot een verwaarloosbaar bedrag? Vermoedelijk antwoord: “dat is voor na de verkiezingen.”
VUB-Prof en fiscaal specialist Michel Maus ziet de Tobback oplossing evenmin zitten (DM): “Het socialistische standpunt lijkt immers uit te gaan van de stelling dat de fiscale fraude verantwoordelijk is voor de absurde fiscale loonkosten in ons land, en dat de opbrengst van de fraude kan worden gebruikt om die loonkosten te milderen. (…) De primaire vraag in het fraudeverhaal is dan ook niet zozeer hoe de overheid de fraude optimaal kan bestrijden, maar wel hoe de overheid de oorzaken van de fraude kan wegnemen. (…) Deze waaromvraag is werkelijk fundamenteel voor de probleemoplossing van de fraude en die boodschap lijkt blijkbaar niet echt door te dringen. Nochtans zijn er redenen waarom de Belgen zo allergisch reageren tegen belastingen en zo'n hoog fraudelibido hebben. Iedereen beseft dat belastingen noodzakelijk zijn voor het in stand houden van de verzorgingsstaat en toch gaat onze maatschappij gebukt onder een totaal gebrek aan fiscale burgerzin. De oorzaak van dit fenomeen ligt duidelijk in het gebrek aan vertrouwen in de overheid en die is daar zelf verantwoordelijk voor. (…) Een zorgvuldig en verantwoord belastingsysteem leidt onmiskenbaar tot een vertrouwen in de regering, en omgekeerd zorgt een onzorgvuldig en onverantwoord belastingsysteem even onmiskenbaar voor een maatschappelijke vertrouwensbreuk. (…)Ons land heeft dan ook nood aan een fiscale revolutie en verdient een rechtvaardig belastingsysteem zodat elke burger en elke onderneming, rijk of arm, groot of klein, op een redelijke wijze bijdragen aan de financiering van onze verzorgingsstaat. (…) Eerder dan te zwaaien met de scalp van de fiscale fraude, had dit de eenmeiboodschap moeten zijn.
Het ander paradepaardje van sp.a, de ingrepen van Johan Vande Lanotte in de energiefactuur werden compleet onderuitgehaald door Tom De Meester in zijn boek “Opgelicht. De energiezwendel van Electrabel & Co”, waaraan Rik Van Cauwelaert aandacht besteedde in DT. Een uittreksel: “De manier waarop politiek verantwoordelijken de afgelopen jaren toelieten dat energieleveranciers en investeerders ongehinderd in de subsidietrog graaiden, komt in de buurt van schuldig verzuim. Bovendien werd met dat non-beleid van enkele socialistische politici de heilige koe van de socialistische beweging, het indexmechanisme, slachtrijp gemaakt. Want de energieprijs, die gevoelig hoger ligt dan in de buurlanden, weegt bijzonder zwaar door in die prijzenindex, die de Europese Unie liefst ziet verdwijnen. Het gepriegel met het versneld opnemen van goedkopere beltarieven en van verlaagde prijzen voor voeding in de indexkorf biedt geen soelaas. (…) Voor elke euro windstroom die een windmolenpark verkoopt, krijgt het twee euro subsidie. De opmerkelijke rol van minister Johan Vande Lanotte (sp.a), eerst als minister, dan als zakenman en daarna opnieuw als minister, brengt Tom De Meester uitvoerig in beeld.”
De Morgen emancipeert
Een mooi staaltje emancipatie: geef allochtonen de kans om eens hun gedacht te zeggen. Bij De Morgen mag politiek filosoof Bleri Lleshi, Antwerpse jongeren tussen 16 en 26 jaar aan het woord laten. De eerste brief die goed bevonden werd was alvast een schot in de roos: “Waarom ik mij niet wil integreren”, schreef Yassine Channouf, een 25 jarige Borgerhoutenaar. Even citeren:  "Zolang een dubbele standaard wordt gehanteerd, is mijn doel niet het conformeren aan de maatschappij, maar het veranderen ervan.  Ik ben in Antwerpen geboren, maar heb me er nooit thuis gevoeld. Waarom? Omdat de dominante stroming binnen de maatschappij moeilijkheden heeft met mijn bestaan, met mijn 'zijn'. Omdat er altijd iets bovenmenselijk wordt geëist! Er wordt altijd verwacht dat ik me verantwoord voor de daden van anderen, dat ik me distantieer, en vooral, dat ik me opstel als veroordelende rechter telkens iemand van mijn 'soort' buiten de lijntjes kleurt. Mijn kleur en naam zijn mijn ergste vijanden. Deze maatschappij tolereert excessen waar ik niets mee te maken wil hebben. Daarom wil ik mij niet integreren. Ik wil zelf de criteria bepalen waaraan ik moet voldoen om een volwaardig mens te zijn. Ik hoef niet gekeurd te worden door een maatschappij die mij criteria oplegt waaraan ik moet voldoen om 'geïntegreerd' te zijn. Het huidige integratiediscours wordt gekenmerkt door één eigenschap: het gebrek aan keuzevrijheid. Take it, or leave (it). Anders gelezen, de 26 jarige Channouf kon blijkbaar gedurende 25 jaar niet aarden in het nochtans socialistisch bastion Antwerpen. Daar is een verklaring voor: het Belgisch integratiebeleid wordt niet gedragen door de brede bevolking. Of deze maatschappij zich nu wel zal conformeren naar zijn criteria is weinig waarschijnlijk. Wanneer verstandige Marokkanen niet willen integreren en andere Marokkanen vanuit hun gewelddadige cultuur hun zwangere schooljuf het ziekenhuis in slaan, zoals in Ieper (Het Nieuwsblad 7/05), dan staan we ver van een vreedzame samenleving. Een vermeldenswaardige verklaring hiervoor kwam er van lezer Chris VO: “Ben oud genoeg om de Noord-Afrikanen die na Wereldoorlog I in Frankrijk gebleven waren te hebben gekend. Werden er geaccepteerd, gedroegen zich, zoals alle immigranten uit Rusland, Polen, Italië, Spanje, enz. Frankrijk stond toen bekend als het meest gastvrije land van Europa. De miserie is begonnen met het arriveren van imams, al dan niet bezoldigd door conservatieve emiraten en heersers, die over ons continent de vlag van de Profeet willen zwaaien.” Ik kon het niet beter zeggen.
Het gaat goed met de Vlaamse media
Het gaat het goed met de kwaliteit van onze media, TV, kranten en weekbladen. Althans volgens een opiniestukje geschreven door de verzamelde hoofdredacteuren  van de VRT dat gretig afname vond in de schrijvende pers, waaronder dS. Het bizarre of mag ik zeggen het humoristische van deze bijdrage was dat het ging om een reactie op kritiek die dS weigerde te publiceren. Verwacht het onverwachte, zoals een antwoord op doodgezwegen kritiek. Die kwam in een Open Brief ondertekend door honderd auteurs van PEN-Vlaanderen. Tom Cochez (apache.be) leverde hierbij volgend commentaar: “Het opiniestuk van de VRT-hoofdredacteurs illustreert perfect het drama van de Vlaamse media. PEN-Vlaanderen schreef vrijdag dat het de vrije markt is die het vrije woord versmoort. Dat is maar een deel van het verhaal. De Vlaamse krantenmarkt is namelijk een zeer zwaar gesubsidieerde markt, al mag dat vooral niet luidop worden gezegd. Alleen al via B-post stroomt er elk jaar 120 miljoen euro belastinggeld door naar de portefeuilles van de krantenboeren. Ter vergelijking: dat is meer dan de winst van de grote Vlaamse mediagroepen samen. (…) De vraag van 120 miljoen blijft waarom de overheid niet ingrijpt. Hoewel politici zich off the record wel eens durven laten gaan in hun kritiek op de media, is er blijkbaar niemand die het verwijt wil riskeren dat de politiek ingrijpt op de media. Het zal toch niet zijn dat de eerste politicus die nog maar oppert om de perssteun af te schaffen of voorwaardelijk te maken, voor eeuwig en één dag uit de krant wordt verbannen? Op facebook doet een foto van de Iraakse Comical Ali de ronde met als opschrift “Het gaat goed met de Vlaamse media.” Oef.
Citaten van de week
Karel De Gucht in Le Soir (overgenomen van RTL) over de slechte begrotingscijfers van België waarover binnenkort de Commissie moet beslissen of België een boete moet betalen: “Het is duidelijk de fout van bijna anderhalf jaar zonder regering, volgens de Europese commissaris. Daarbij wijst hij de N-VA als schuldige aan. Ik vind dat de N-VA een zeer grote verantwoordelijkheid draagt in dit dossier. Men zou de boete kunnen sturen naar de burgemeester van Antwerpen.” Anders gelezen, Hoe dom kan een slimme vent toch zijn als hij verblind wordt door rancune. In zo’n geval is het goed om even te herinneren aan de tekorten op de Belgische begroting. In 2009 : 19,2 miljard Euro;  2010 : 13,9 miljard Euro;  2011 : 14,4 miljard Euro;  2012 : 15,2 miljard Euro tekort. Opmerkelijk dat het jaar van de zogenaamde N-VA-stilstand het minst slechte resultaat opleverde. Hadden de traditionele partijen niet beter nog een beetje langer gewacht?
Karl Vanlouwe (N-VA senator) facebook: “Federaal Minister Geens vindt dat de Brusselse en de Waalse regeringen meer kunnen doen voor hun begroting. Terecht...
Het verschil tussen de begroting van de Vlaamse regering en de begroting van de Brusselse en Waalse regeringen ligt erin dat Vlaanderen steeds een resultaatsverbintenis nastreeft, terwijl de andere deelstaatregeringen slechts inspanningsverbintenissen aangaan...”
Rudi Vervoort (PS) nieuwe minister-president BHG in LLB: Zijn de Vlamingen niet oververtegenwoordigd in Brussel? “In de politiek leven we met symbolen. In het België van morgen moeten de Franstaligen hun minoriteiten niet behandelen zoals ze soms door de meerderheid van het Noorden werden behandeld.” Anders gelezen, bewijst deze uitspraak dat Vervoort iets over het hoofd ziet: de Franstalige minoriteit in België die alles kan blokkeren. Tijd dat ook de Vlaamse minoriteit in Brussel dezelfde macht krijgt. Wedden dat hij, nochtans minister-president, zelfs niet beseft hiermee de Vlamingen te schofferen?
Guy Tegenbos in dS commentaar  (over de deal van de belastingen met de diamantairs): “Het parlement zou die deals eens grondig moeten doorlichten en de ethische kanten ervan bespreken. Het is een goed moment daarvoor. Het toeval wil dat we de volgende twaalf maanden een minister van Financiën hebben die dit kent, omdat hij jarenlang ‘deontologie’ doceerde aan de universiteit. Zijn voorganger in voorgaande regeringen was daar niet zo goed in.” Anders gelezen, is de huidige minister van financiën ook niet goed als fiscaal raadgever om belastingen maximaal te ontwijken? Goedbetaalde raadgever asociaal gedrag? Wel moet ik daar tegelijk aan toevoegen dat de onredelijk hoge belastingen aan de basis liggen van deze nationale sport. Er is dus méér werk aan de winkel dan de ethische kanten te bekijken.
Pjotr