11 december 2008

De Morgen op zijn best: Anti-Vlaams

De reacties op D De Coninck zijn artikel in De Morgen

Douglas De Coninck, redacteur van DM schreef op 4 december een artikel waarin hij het normaal vindt dat Franstaligen uit het overvolle Brussel de grens oversteken en Vlaanderen inpalmen. Zijn logica: Brussel wordt groter dus ook het Franstalig gebied want 90 % van de Brusselaars zijn nu eenmaal (ééntalig) Franstalig.

Vooraleer u verder leest even Anders bij stilstaan?
Het denigrerend én anti-Vlaams discours van journalisten zoals DDC, die zichzelf progressief vindt, is vooral heel nefast voor al wie beweert dat links progressief ook Vlaams kan zijn; denk aan de Gravensteengroep! In diverse pluralistische Vlaamse verenigingen betreurt men dat links progressief onvol-doende present is. Maar als journalisten zoals DDC, die NIET geacht worden opiniestukjes te schrijven enkel om hun eigen groot gelijk te verkondigen, de tolk zijn van dit op zich eerbiedwaardig Links Progressief geloof, zal hun Vlaamse verhaal altijd ongeloofwaardig blijven. Niet Peter De Roover (VVB) had moeten reageren in DM maar de Gravensteengroep en politici van VL.Pro. Een ding is zeker, dergelijke ondermaatse bijdragen doen de polarisatie enkel toe-nemen. DCC is het prototype van de Vlaamse calimero die schrik heeft van zijn eigen Vlaamse identiteit en zich geen andere kan aanmeten omdat die (sinds 1830) nog altijd niet bestaat.

Ziehier een bloemlezing:

Pierre, verbijsterend wat die mijnheer De Coninck daar allemaal poneert. Dit getuigt van een ontzettend ondermaats intellectueel niveau om nog maar te zwijgen van stijl. Als men zijn redenering (?) zou volgen wordt Vlaanderen een te veroveren wingewest voor eender wie die zich bij ons komt vestigen en zijn wil wil opleggen aan de daar wonende bevolking. Ongehoord. LH

Beste Mr De Coninck,
Om U de ware bedoelingen van de franstaligen in de rand rond Brussel duidelijk te maken, zend ik u copie van een tekst, die nota bene Didier Reynders in 2006 onder-tekend heeft, en die besluit met ik citeer :
« S'il y a une patrie à donner aux francophones, s'il y a une patrie à leur faire aimer, c'est une patrie francophone, une Belgique francophone ».
einde citaat.
Dat is toch duidelijke taal? Hieruit blijkt toch duidelijk dat het FDF en de MR heel België willen verfransen uit misprijzen voor de Vlamingen?
Als U zich veilig voelt als nederlandstalige in België, Ik niet!
LDV

Hierop reageerde DDC met volgende mail:
Beste
Ver van mij om Franstalige extremisten te willen verdedigen. De realiteit is gewoon wat ze is: Brussel is een stad, steden groeien. En Brussel, sorry, is voor 90 procent niet-Nederlandstalig. De Brusselse rand wordt bijgevolg anderstalig. Da's geen mening, da's een realiteit. Als u een beetje bekommerd bent om onze economie en de generaties na ons, dan zou u dat toejuichen.
Ik zeg niet dat Vlaanderen (wat een belachelijk woord, voor wat toen ik op school was nog twee provincies waren) "gebied" moet afstaan. Ik zeg enkel dat pesterijen als de omzendbrief-Peeters de boel verzieken en elke constructieve oplossing in de weg staan.
Ik vind dit trouwens een geweldig land. Mag ik?
Grtz Douglas

Dan volgt een tweede mail van LDV met het commentaar van DDC in cursief per alinea:
Hallo,
Dank voor uw reactie.
Uw antwoord ontgoochelt mij wel wat, in die zin dat U niet reageert op de tekst van Reynders,die ik U toestuurde.
Ik ben het daar niet mee eens. Tevreden? Zoals ik ook de kriebels krijg van het bord "spreek Vlaams in Brussel" op het gemeenteplein van Zemst.

Ja U mag België een geweldig land vinden. Alleen vind ik het minnetjes dat U 'Vlaanderen' een belachelijk woord vindt.
"Vlaanderen" is historisch gezien een puur fictieve notie. Antwerpen en Brabant zijn nooit "Vlaanderen" geweest, tot een paar heethoofden bedachten dat Nederlandstalig België zijn eigen nationalistische symbolen, zoals geel-zwarte verkeerspalen, moest krijgen.

Er zou in dit land geen probleem zijn als de Franstaligen, die de taalgrens oversteken, zich zouden aanpassen en in het openbare leven Nederlands zouden spreken. Zoals de Vlamingen wél doen, die naar Wallonië verhuizen.
De vergelijking slaat nergens op. Ze zou dat doen als Antwerpen omringd was door Franstalig landelijk gebied. Dan zou dat Franstalig gebied net zo goed zien verstedelijken en, in casu, vernederlandsen.

Voor die aanpassing zijn er faciliteiten uitgewerkt. Die gebruiken de Franstaligen nu om die gemeenten rond Brussel te verfransen, wat toch nooit de bedoeling was.
Taal is iets persoonlijks, zoals liefde en vriendschap. Men kan net zo goed een wet stemmen die tracht te voorkomen dat blonde vrouwen wat beginnen met mannen met bruin haar. Dat gaat nooit werken, je kan het taalgebruik van mensen niet regelen per wet.

Weet U dat een Franse professor (Olivier Roy) de toekomst van de Nederlandse taal voorspelt en daar alleen een 'tribale' taal in ziet?
Vanuit hun standpunt, Frans is wel iets meer wereldtaal dan Nederlands, zou het bijna verbazen als dat soort (extremistische) standpunten niet hier of daar terug te vinden zijn. Ik zou er niet van wakker liggen.

Om dergelijke dingen maak ik me zorgen.
Dat de Brusselse rand anderstalig wordt kan niet toegejuicht worden vanuit economische of toekomstgerichte (de generaties na ons) redenen.
Juist economische redenen pleiten ervoor om met de taalproblemen komaf te maken (en dus zich aan te passen als men de taalgrens oversteekt). Die problemen kosten dit land handenvol geld.
De transfers kent U wel.
Ik denk dat u het over andere Franstaligen hebt, als u begint over de PS-particratie. Weinig Nederlandstalige journalisten hebben overigens zo intens over de schandalen in Charleroi bericht als ik. Ik huiver ervan, hoe sommigen de hele Franstalige gemeenschap over één kam te scheren.

Welnu als Vlaanderen met de Franstaligen financieel solidair is, lijkt het mij normaal dat Vlaanderen inspraak krijgt in het beleid van Brussel en Wallonië. Dat is nu onvoldoende het geval.
Onvoldoende het geval? Al eens gekeken naar de verhouding kiezers - parlementsleden/ministers in het Brussels gewest? Dit is absolute waanzin. Nergens ter wereld heeft een zo kleine minderheid (amper 1 op 10) zoveel rechten en zoveel ondemocratische macht als de Nederlandstaligen in Brussel.

Waarom moeten er in dit land 6 regeringen en meer dan vijftig ministers zijn?
Er is dan toch 1 punt waarmee ik het met u eens ben :)

Waarom wordt Brussel niet anders bestuurd? De inefficiëntie in de 19 gemeenten is alom aanvaard, zelfs door bv. Prof Van Parijs, maar er gebeurt niets. De Vlamingen blijven toch betalen.
Correctie: de Brusselaars betalen voor de Vlamingen. Denk u dat dat allemaal gratis is, de metro waarmee dagelijks zoveel Vlaamse pendelaars Brussel binnen komen? Het opruimen van de rotzooi die ze achterlaten? De medische kosten door hoe ze met hun auto's deze stad komen vervuilen? Al dat extra personeel omdat alle openbare diensten tweetalig "moéten" zijn... etcetera etcetera. Een simpel voorstel: laat mensen belastingen betalen op de plaats waar ze werken, ipv daar waar ze wonen.

De communautaire compromissen en pakten hebben geleid tot een zeer inefficient bestuur vol ongelijkheid en blokkeringen.
Ja, Vlaanderen doet het geweldig: de Lange Wapper, Argex, de (in de doofpot gestopte) schandalen bij de sociale huisvestingsmaatschappijen (veel erger dan in Charleroi)... af en toe eens in de spiegel kijken kan geen kwaad.


Beste Pierre,
Mijn complimenten voor je reactie, inclusief je verwijzingen naar de OvdP
Het is werkelijk ongelofelijk en zeldzaam arrogant wat types zoals deze Deconinck zich menen te kunnen veroorloven in een reactie op een zeer gefundeerde brief van een respectabel lezer.
Misschien tekent dit wel de arrogantie van de redacteuren van De Morgen, en zijn ze het eigenlijk niet meer waard om gelezen te worden. Anderzijds blijkt temeer hoe moeilijk het is om redacteuren die het niet zo nauw nemen met historische feiten of een correcte weergave daarvan, te corrigeren. En ze MOETEN gecorrigeerd worden, via links of via rechts.
Eens te meer voor mij een reden om je vooral aan te moedigen om verder te gaan met je rol als totaal onafhankelijke commentator, een echte “luis in de pels”. Ik begin me toch ook af te vragen op welke manier deze Deconick op één of andere manier financieel gewin (zoals je vriend G.G. reeds suggereert in zijn werkelijk uitstekende reactie) –of ander sociaal (?) gewin, zoals bijv een standbeeld in Charleroi- heeft bij de ongenuanceerde en anti-vlamingen standpunten die hij luid verkondigt. Zit hij eigenljjk niet bij een verkeerde krant? Schrijft hij misschien in zijn vrije tijd ook rubrieken voor de verkiezingskranten van het racistische FDF?
Met amicale groeten
PVS

Lezer ES deed de moeite om eens in de antecedenten te gaan speuren van D De Coninck; toen hij nog als journalist werkte voor HUMO:
“ Beslissing van de Raad voor de Journalistiek over de klacht van mevrouw Marie-Claire Hamelrijck, mevrouw Vera Demoor en de heer Kris Demoor tegen Humo en Douglas De Coninck, journalist.
Met een brief van 11 augustus 2006 dient mevrouw Marie-Claire Hamelrijck klacht in tegen het weekblad Humo en tegen journalist Douglas De Coninck. Aanleiding is het artikel dat in Humo van 18 juli 2006 is verschenen onder de titel ‘Het lichaam van Guido Demoor (nvdr de vermoorde buschauffeur) toonde nauwelijks sporen van geweld: twee blauwe plekken en een gescheurde vingernagel’.
De ombudsman van de Raad voor de Journalistiek heeft de inhoud van de klachtbrief
meegedeeld aan de hoofdredacteur van Humo en journalist Douglas De Coninck, die erop
geantwoord hebben met een nota van 16 oktober 2006. Mevrouw Hamelrijck heeft hierop
gerepliceerd met een brief van 9 november 2006, die mee ondertekend is door haar dochter Vera. De rapporteringscommissie van de Raad voor de Journalistiek heeft een hoorzitting gehouden op 11 januari 2007. Mevrouw Hamelrijck is persoonlijk haar standpunt komen toelichten, vergezeld door haar zoon Kris. Zij bevestigt dat haar klacht door haar kinderen Vera en Kris mee wordt onderschreven. Journalist Douglas De Coninck is in persoon verschenen.
DE FEITEN
Eerste klaagster is de weduwe van Guido Demoor, die op 24 juni 2006 is overleden na een incident met een groep jongeren in een Antwerpse bus. Over het incident en het overlijden van Guido Demoor is door alle media uitvoerig verslag uitgebracht. In zijn nummer van 18 juli 2006 publiceert Humo een artikel van vier bladzijden over de zaak van de hand van Douglas De Coninck.
BESLISSING
Zoals Humo en journalist De Coninck aangeven, kan het artikel van 18 juli 2006 be-schouwd worden als een aanvulling op de eerdere mediaberichtgeving over de zaak, waarbij Humo de bedoeling had om de versie van de verdachte jongeren en hun advocaten naar voren te brengen. Dergelijke berichtgeving kan bijdragen tot een volledigere kijk op de gebeurtenissen. Het probleem is echter dat de versie van de verdachten in het artikel wordt voorgesteld als de uiteindelijke waarheid over de zaak. De ondertitel (‘De reconstructie: wat er echt gebeurde op bus 23’) en de aanhef van het artikel (‘Maar wat gebeurde er die middag écht op bus 23?’, en iets verder: ‘Wat nu volgt, is de grootste gemene deler uit het gerechtelijke dossier zoals dat er bij het ter perse gaan van deze Humo voorstond’) wekken minstens die suggestie. In een dergelijke gevoelige zaak was het aangewezen om te wijzen op de eenzijdige aard van de berichtgeving en op het feit – dat in het artikel onvermeld is gebleven – dat de familie van het slachtoffer en hun advocaat in die periode geen mededeling wilden doen aan de media. Dat had de lezers beter in staat gesteld om zich een mening te geven over de verstrekte informatie.
In de klacht wordt ook gewezen op een aantal feitelijke gegevens uit het artikel die fout
zouden zijn. Omdat die feiten nog door de rechtbank moeten uitgewezen worden, kan de Raad voor de Journalistiek zich er niet over uitspreken. De Raad stelt wel vast dat de verklaring van eerste klaagster voor de politie in het artikel verkeerd is weergegeven, waardoor de suggestie gewekt wordt dat het slachtoffer er racistische ideeën zou op nahouden. Vanwege de zeer gevoelige aard van de gebeurtenissen, zowel voor de nabestaanden als voor de publieke opinie, was letterlijk citeren hier aangewezen geweest. Om die redenen is de raad voor de Journalistiek van oordeel: De klacht is gegrond. Brussel, 8 februari 2007”.

… en dan is er zijn “onderzoek” naar de Amsterdamse moskeebrand – hier beschuldigde hij een zekere Ben van der Kooi van het in brand steken van zijn eigen wagen voor een moskee om moslims hiervan de schuld te geven. Pikant detail dat over het hoofd gezien werd door onze “journalist” : Ben van der Kooi heeft geen auto, nooit gehad ook, zelfs geen rijbewijs. Nooit geen rechtzetting verschenen in De Morgen, de kwaliteitskrant voor pseudo-interloctuelen …

Een reactie van P De Roover (VVB) die in DM verscheen de dag nadien (5/12):
LEVE HET IMPERIALSME
Douglas De Coninck houdt er als redacteur van een zichzelf progressief noemende krant behoorlijk reactionaire opvattingen op na. Als Franstaligen zich weigeren aan te passen, dan moet die imperialistische houding beloond worden. De Sovjets voerden via de russificatie ook zo’n politiek via georganiseerde volksverhuizingen. Idem de fascisten in Zuid-Tirol. In Vlaams-Brabant gebeurt dat weliswaar niet georganiseerd, maar de opvatting dat er rechten ontstaan wanneer men halsstarrig weigert de taaleigenheid van een nieuw woongebied te respecteren, komt wel heel dicht in de buurt van de ideologie van de meest totalitaire staten.
Wie wil weten wat de Raad van Europa daarover denkt, poetst best de kennis van zijn/haar Engels of Frans wat op, want die instelling hanteert alleen die talen. Op internet stelt de Raad van Europa zich summier voor in het Nederlands, maar verdere informatie is slechts beschikbaar in de supertalen van Europa, zijnde naast Engels en Frans het Russisch, Duits en Italiaans.
De beruchte uitspraak over de drie kandidaat-burgemeesters is dus niet eens in het Nederlands raadpleegbaar. Van discriminatie gesproken. Een zaak van demografie, zal Douglas De Coninck ter verdediging aanvoeren. Ik voel me als Nederlandstalige in elk geval een tweederangseuropeaan. Misschien kan zich daar eens een commissie van die Raad van Europa over buigen.
Kern van de uitspraak van het Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux is dat burgemeesters rechtstreeks dienen verkozen te worden. Een politiek standpunt als een ander. Eerbaar zelfs. Maar wie daar een andere opvatting over heeft is andersdenkend, niet ondemocratisch.
Dat Vlaanderen nu internationaal te kakken wordt gezet, klinkt heel erg overtrokken. Deze uitspraak is een non-gebeurtenis zonder enige serieuze betekenis, die zelfs geen rimpel veroorzaakte buiten het biotoop van de Vlaamse en Waalse pers. Ze leert alleen dat deze instelling van de Raad van Europa zich koloniale pretenties aanmeet en dat we blij mogen zijn dat ze over geen echte bevoegdheid beschikt.
De drie kandidaat-burgemeesters hebben natuurlijk slechts een symbolische betekenis. Benoemd of niet, zij delen de lakens uit in hun gemeente. Hoofdzaak is het mechanisme dat achter deze zaak schuil gaat.
Vorige zomer werd wat komkommerruimte in sommige kranten (ook in deze) opgevuld met verhalen over Vlamingen die in Wallonië wonen. Volgens tellingen zouden liefst één miljoen ‘Walen’ van Vlaamse oorsprong zijn. Wat bleek uit die reportages? Alle Vlaamse inwijkelingen doen wat van fatsoenlijke nieuwkomers mag verwacht worden: zij spreken in de publieke ruimte Frans. Gevolg: in niet één Waalse gemeente bestaan er commu-nautaire problemen. Kinderen van Vlaamse inwijkelingen zijn vandaag actief als volbloed Franstalige politici. Waren de Vlaamse migranten naar Wallonië met dezelfde gebiedsuitbreidingsijver behept als de francofonen in Vlaams-Brabant, dan kenden we in België echt Joegoslavische toestanden. (En stond Laurette Onkelinx nu aan het hoofd van een actiegroep die Vlaamse faciliteiten opeist in Luik.) Met dank aan het Vlaamse aanpassingsvermogen, dat een echt Europees model moet genoemd worden. Hoog tijd dat de Raad van Europa daar eens wat aandacht aan besteedt. Tot dan mag de Vlaamse overheid wat meer energie steken in het internationaal promoten van de ‘Vlaamse’ vorm van emigratie.

Toen stuurde ik hem volgende mail met mijn bedenkingen over zijn reacties:
Mail aan Douglas De Coninck (De Morgen)
Beste,

Ik nam de tijd om uw reacties op verschillende brieven te lezen die u kreeg van mensen uit mijn netwerk.
Dat ik een probleem heb met uw reactie op een van die briefschrijvers heb ik u reeds medegedeeld. Met deze mail wil ik ingaan op uw argumentatie. Ik las zaken waar ik mee akkoord ga of ten minste begrip voor heb. Bij sommige antwoorden heb ik echter bedenkingen:

Ik citeer: Ik vind dit trouwens een geweldig land. Mag ik?
Uiteraard is uw vraag retorisch bedoeld. Maar als u dit een geweldig land vindt en tegelijk in uw reacties laat opmerken dat u akkoord gaat met de vaststelling dat er veel te veel regeringen, parlementsleden … zijn, dan heeft u het wellicht niet over DIT België maar een België met minder regeringen … met beter bestuur.

Ik vind overigens uw natie-gevoel voor België prima. Het gebeurt te weinig dat mensen hun patriottisme laten blijken. Daar is niets mis mee zolang het niet leidt tot enig chauvinisme, wat helaas in veel landen het geval is.

U zult het hopelijk ook met mij eens zijn dat dit ‘natie’ gevoel niet noodzakelijk MOET samenvallen met een STAATSTRUCTUUR of MET FORMELE GRENZEN. Dat met andere woorden Vlamingen die zich thuis voelen in hun gemeenschap eenzelfde ‘natie’ gevoel kunnen en mogen hebben. Ik kan mij bij voorbeeld zowel Vlaming voelen als Belg zijn. U zult de Koerden die in Turkije, Irak of Syrië leven toch niet weigeren om zich Koerden te voelen en hun samenhorigheid tot uiting te brengen?

Indien u dit recht aanvaardt, hoe rijmt u dit dan met uw hiernavolgende denigrerende uitspraken:
“Ik zeg niet dat Vlaanderen (wat een belachelijk woord, voor wat toen ik op school was nog twee provincies waren) "gebied" moet afstaan.
‘Vlaanderen’ is historisch gezien een puur fictieve notie. Antwerpen en Brabant zijn nooit "Vlaanderen" geweest, tot een paar heethoofden bedachten dat Nederlandstalig België zijn eigen nationalistische symbolen, zoals geel-zwarte verkeerspalen, moest krijgen”.


Die laatste uitspraak is verkeerd omdat u het begrip Vlaanderen – zoals het vandaag gebruikt wordt om de Vlaamse provincies van België aan te duiden – bewust of onbewust verwart met de situatie voor het ontstaan van België. Toen sprak men inderdaad van het Hertogdom Brabant, Frans Vlaanderen … maar evenmin sprak men van Wallonië maar van personele entiteiten zoals het Graafschap Henegouwen, Graafschap Namen, Graafschap Artesië en in Nederland van de Heerlijkheid Utrecht, …
Ik neem aan dat u onze contreien ook niet zal bestempelen als een deel van de bezetters als daar waren Frankrijk, Spanje, de Habsburgers, Duitsland, … Blijft dan nog België dat, zoals ik reed opmerkte toen niet eens bestond.

Over dat Vlaanderen is er nog iets belangrijks te zeggen, het heeft namelijk in akkoord met de andere gemeenschap taalafspraken gemaakt. Officieel is Vlaanderen daarmee een ééntalig gewest geworden dat het vrije gebruik van de talen door de gelijkheidswet van 1898 inperkte naargelang de regio waar men woonde/werkte. Of u dat goed vindt of niet, elke nieuwe bewoner moet hiermee rekening houden. Deze regel is niet uitzonderlijk want van toepassing in alle ééntalige landen, maar ook in landen met meerdere talen, zoals Canada waar voor Quebec de taaleisen veel strenger zijn (u zal waarschijnlijk spreken van pesterijen) dan in Vlaanderen. Mag ik opmerken dat in Gatineau, het stadje net naast Ottawa – waar ik verbleef – uitsluitend Frans wordt gesproken en niet tolereert dat men Engels zou spreken in een winkel, ook al zijn ze Ottawa ontvlucht wegens te klein of minder aangenaam. Een winkelier zou er trouwens niet aan denken om Engels te spreken. In Zwitserland – waar ik geaccrediteerd was, is het vanzelfsprekend dat men in Lausanne enkel het Frans gebruikt voor de officiële communicatie, terwijl dat het (Zwitsers) Duits is in Zurich en het Italiaans in Bellinzona om het ‘Arromanch’ even buiten beschouwing te laten.

Vindt u het ook niet opmerkelijk dat de Franstaligen toch zo graag in het ‘racistische’ Vlaanderen willen wonen en het multiculturele Brussel ONTVLUCHTEN? Niet de stad groeit maar de stad bloedt dood omdat ze steeds minder aantrekkelijk wordt. Terwijl in andere wereldsteden de ‘bidonville’s’ zich bevinden in de rand wordt Brussel van binnenuit onaantrekkelijk. U al eens afgevraagd hoe dat zou komen?
Dacht u al eens aan het ongemak van de Vlamingen in de Rand die zich in één generatie tijd niet meer thuis voelen in hun gemeente? Moeten zij dan ook verfransen? En NEEN het is niet onvermijdelijk. Andere landen met meertaligheid bewijzen dat. Het zou wel helpen mochten journalisten ook deze kant van de zaak eens duidelijk maken.

Over Brussel heeft u wel een zeer eigenzinnige kijk:
“Al eens gekeken naar de verhouding kiezers - parlementsleden/ministers in het Brussels gewest? Dit is absolute waanzin. Nergens ter wereld heeft een zo kleine minderheid (amper 1 op 10) zoveel rechten en zoveel ondemocratische macht als de Nederlandstaligen in Brussel”.
Dat Brussel slecht bestuurd wordt en veel te veel ministers telt is volkomen juist. De eerste en dwingende opdracht is om te zorgen dat Brussel een goed bestuur krijgt. Ik ga hier niet uit de doeken doen wie daaraan schuld heeft maar de verantwoordelijkheid van de hoofdzakelijk Franstalige Brusselse politici is in deze zeer groot. Door een tweetalig statuut te aanvaarden heeft het zichzelf verplicht tot de uitvoering van de taalwetten en allerhande akkoorden zoals het taalhoffelijkheidsakkoord. Probleem is echter dat deze in de praktijk nog altijd niet worden toegepast, hoewel er een verbetering merkbaar is. Maar o wee, als men in Vlaanderen schermt met taalvoorwaarden voor de Franstaligen.

Over de ondemocratische macht van de Vlaamse minderheid in Brussel valt veel te zeggen. Maar over de ondemocratische macht van de federale minderheid waar zelfs in de regering een pariteit voorzien is hoewel het verschil in inwoners meer dan twee miljoen bedraagt, meer dus dan de 800.000 Franstaligen van Belgische oorsprong in Brussel, zegt u dan weer niets. Persoonlijk vind ik dat in Brussel de regering eveneens paritair zou moeten samengesteld zijn door tweetalige politici van beide gemeenschappen die zich bij de verkiezingen op tweetalige lijsten aanbieden. Eéntaligen zouden geen uitvoerend mandaat mogen krijgen. Wellicht zou deze stimulans leiden tot tweetaligheid op zeer korte termijn, denkt u niet?

U schreef ook : Een simpel voorstel: laat mensen belastingen betalen op de plaats waar ze werken, ipv daar waar ze wonen.
Dit voorstel is niet nieuw en is van toepassing in verschillende regio’s waar er veel grensoverschrijdende arbeid is. Een bilateraal akkoord voorziet dan in wie wat int, in functie van de ‘lasten dat het wonen en werken met zich mee brengt’.
Zo zal men naast de inkomsten uit arbeid ook de uitgaven moeten in aanmerking nemen zoals daar zijn, de medische verzorging voor de ganse familie, het pensioen, de werkloosheidsuitkering, … Ik zie geen enkel probleem om uw simpel voorstel te aanvaarden. Uit studies blijkt immers dan ongeveer 80 % van de lasten gedragen worden in de woonplaats en 20 % in de plaats waar men werkt. Laat Brussel dan maar die 20 % hebben in plaats van subsidies die ze ontvangt van de federale staat. Maar besef dat uit studies (ook Franstalige) blijkt dat Brussel niet leefbaar is, omwille van de eigen arme bevolking. Hoe stoer men hierover ook doet, bekijk maar even de studie op http://www.briobrussel.be/. En nu ook het financieel centrum verkocht werd aan Parijs zal binnenkort blijken dat Brussel nog minder aantrekkelijk wordt. Tenzij voor Europese ambtenaren die in België geen belastingen betalen.

Uw geargumenteerde reactie is bijzonder welkom.
Groeten,
Pierre Therie

En hij reageerde … (tekst integraal en zonder correcties overgenomen; in cursief mijn bedenkingen).
Beste

Ik weet niet hoe ik nu weer met u aan de mail geraak, maar geen erg. (voelt u het respect?)

Het mooie aan België, vind ik, is nu juist het artificiële van de hele constructie. Ik ben geen historicus, maar volgens wat ik ervan begrijp gaan we terug op een uitspraak van Julius Caesar, die doelde op één of andere dappers Gallische stam die ooit in deze contreien moet hebben geresideerd. Het was een vergissing van de geschiedenis, een ontbrekend stuk op het Europese schaakbord, en dus werd ergens in 1830 in Parijs en Londen beslist dat die lap grond een natie moest gaan vormen, en dat die België zou gaan heten. Dat die lap grond een STAAT moest gaan vormen; Natie-vorming kan men niet opleggen; zeker niet in een land waar de arme bevolking (ja ook de Walen, door een Franstalige bovenlaag werd tekort gedaan).

Wie of wat heeft dat landje voortgebracht? Magritte, Simenon, Arno, Adamo, Hugo Claus, Hooverphonic, James Ensor, Jacques Brel (uiteraard), Hergé, Axelle Red, Roger Raveel, Léon Spilliaert... dat zijn zo'n beetje de eerste namen die bij mij opkomen. Velen onder ons zouden daar een even indrukwekkende rij Vlaamse kunstenaars kunnen aan toevoegen, maar het illustreert wel perfect met welke oogkleppen (progressieve) DDC rondloopt. Ziet u ergens één vaandeldrager van de Vlaamse zaak? Ik niet. Dit is een rijkdom die vast niet te becijferen is in geldsommen en "transferts". Dit heet culturele rijkdom, een rijkdom die ergens samenhangt met het absurdisme van België. En ja, sorry, ik hou daar van. Dat is ook ergens een identiteit, zij het dan een zeer uitgesproken anti-nationalistische identiteit. Onze natie is een onnatie, en daarom houden we ervan. Enfin, daarom hou ik ervan. En met mij veel méér mensen dan u vermoedt. Het is dat communautaire discussies ons zo'n tijdsverspilling lijken, ons zo vermoeien, zo buitengewoon futiel lijken, dat we onze stem doorgaans niet laten horen. Omdat we pakweg vergrijzing en het klimaat boeiender onderwerpen vinden. Dat wil niet zeggen dat we geen mening hebben.

Hoe ontstaan oorlogen? Religie en nationalisme. En ook wel honger, natuurlijk, maar die factor speelt in ons geval niet echt. Ik heb een hekel aan religie en ik heb een nog grondiger hekel aan nationalisme omdat ze grootschalige menselijke catastrofes aanrichten. Daarom ben ik gehecht aan België, aan deze mooie staatskundige grap. Te bedenken dat de Belgische identiteit in zijn 178 jarig bestaan voor het grootste deel van deze periode samenviel met een (katholieke) religieuze identiteit en dat er NOOIT sprake geweest is van enig nationalisme waarmee de Franstalige wereld alleen pronkt als het hen goed uitkomt. Begrijpelijk ook, omdat het gaat om twee gemeenschappen waarvan een belangrijk deel de taal van de andere gemeenschap niet kent.

Ik word stilaan moe van de vergelijkingen met steden en situaties, elders in de wereld. Het is nog steeds wachten op een briefschrijver die appelen met appelen durft vergelijken. Voor de zoveelste keer: face the facts, Brussel is een meer dan overwegend Franstalige stad. Steden groeien en dus verstedelijkt/verfranst de rand. U hoort mij niet pleiten voor wetswijzigingen of annexaties. Ik vind dit ook allemaal zeer complex. Maar je vindt geen remedie zonder correcte diagnose. De enige mogelijke diagnose is: Brussel is een leuke, aantrekkelijke en dus groeiende stad. Hij negeert hier straal de vaststelling dat Brussel van binnenuit onaantrekkelijker wordt en hij las zeker niet de studie die ik hem aanbeviel. Hij lijkt sterk op het prototype van de Dansaert Vlaming die bij de gratie van het vele Vlaamse gemeenschapsgeld kan genieten van Brel, Arno, …. Dus verstedelijkt en verfranst de rand. Niks aan te doen. Ik kan me niet voorstellen dat er geen creatievere oplossingen bestaan dan het overloze gedram over de rondzendbrief-Peeters en de faciliteiten. Op termijn komt die annexatie er onvermijdelijk toch. Je kunt niet eindeloos blijven ingaan tegen 75 procent en straks 90 procent (als de verhoudingen zich genormaliseerd hebben in de rand) van de bevolking. Is er een betere reden dan deze stelling om BHV zo snel mogelijk te splitsen zodat de Franstalige politici géén stemmen meer kunnen ronselen in Vlaanderen? Dan zal hun interesse en gestook rap voorbij zijn. En vermits de jongeren in de scholen ook Nederlands leren zullen ze toch geen behoefte meer hebben aan taalfaciliteiten?

Ik respecteer uw opinie waar u zegt dat u het multiculturele Brussel onaantrekkelijk vindt. Dat heeft hij nergens gelezen in mijn reactie maar het is wel zijn bedoeling om mij in het ‘verkeerde’ hoekje te plaatsen. Stigmatiseer uw tegenstander zodat je er zelf groter uit komt! Ik hoop dat u ook de mijne wil respecteren. Ik woon hier dolgraag. Ik ben een paar jaar geleden (even) in Vlaanderen gaan wonen. Ik heb er nog steeds een trauma van: de extreme bekrompenheid, de lelijkheid, de kilheid van de mensen. Doe mij maar Brussel, de mix, de warmte, de drukte, de humor, de laissez-faire. Wist u dat de beste (overigens Vlaamse) poelier van het land gevestigd is hartje Molenbeek, in een wijk waar u ongetwijfeld nooit een stap zou durven zetten. Bent u al eens gaan rondneuzen in de Vlaamse bibliotheek daar?

Ik weet dat dat persoonlijk en zeer subjectief is, maar ik val nog liever dood dan ooit terug in Vlaanderen te gaan wonen. Maar schrijven voor een tot nader order Vlaamse krant, De Morgen, stelt vanzelfsprekend geen probleem. En die Franstaligen die het "racistische" Vlaanderen zouden verkiezen, komaan: die mensen volgen gewoon hun budget. Ze hebben kids en zoeken een huisje met wat groen. Waarom dan niet in Waals Brabant? Denkt u echt dat die mensen vooraf zitten te piekeren over faciliteiten? De meesten die ik zag vertrekken, mijn Marokkaanse loodgieter o.a. (rijhuisje gekocht in Vilvoorde), zitten aanvankelijk echt wel vol goede voornemens over Nederlands leren en aanpassen. Bon, het werkt kennelijk niet. Die mensen voelen zich vanaf dag 1 met de nek aangekeken (en het begint doorgaans met de inschrijving aan het gemeentelijk loket: hier spreekt men Vlaams). Ik vrees dat het Vlaams-nationalistische project niet echt wervend werkt. Zie de cijfers.

Brussel arm en slecht bestuurd? Zeker, maar als je de rand artificieel amputeert, zoals voor Brussel het geval is, is geen enkele berekening nog objectief. De economische activiteit in Zaventem, Diegem, Zellik, Machelen... dat komt door de internationale uitstraling van Vlaanderen of wat? I don't think so. Eindelijk komt de aap uit de mouw! Als Vlaamse Brusselaar beseft hij dat het zonder Vlaanderen niet gaat en dus moet Vlaanderen maar Brussel worden. Tja, er is ook zoiets als de Parisiens.

Wat zeer slecht bestuurd wordt in Brussel is onderwijs. Absoluut. Al wie een minimale dosis hersenen in z'n hoofd heeft weet: er is nood aan een aangepast (liefst twee- of drietalig) onderwijssysteem in Brussel. Helaas: kan niet want gemeenschapsmaterie, en dus alweer een staatskundig taboe. Het klopt, er worden hier aan de lopende band diploma's afgeleverd na een opleiding amper die naam waardig. Het is zonder meer een ramp, een maatschappelijk isoleren van hele generaties omdat ze toevallig Mohammed of Abdel heten. Ik ken ook de mirakeloplossing niet, ik weet wel dat doen alsof het maar zo simpel is dat "zij zich moeten aanpassen" ons nog geen stap verder heeft gebracht, tenzij een paar achteruit. Hier heeft hij ongetwijfeld een punt en er is ook een verklaring voor: een van de hoogste gerechtelijke Brusselse autoriteiten vertelde mij dat Brussel vooral aantrekkelijk blijkt voor buitenlanders met een zeer lage scholingsgraad. Deze aantrekkingskracht houdt verband met het sociale vangnet en de steun van de PS (de socialistische vakbond) die via deze ‘nieuwe Belgen’ zijn electoraat wil op peil houden/uitbreiden. Naast de grote kostprijs (zie de studie die ik meestuurde) zorgt dat voor veel armoede en heel wat ongemak.

Mijn vriendin speelt zaalvoetbal. Ze hebben een clubje, één van de twee vrouwelijke Brusselse zaalvoetbalploegen. Ze zouden graag in competitie spelen. Vrouwenzaalvoetbal is niet echt wat je noemt een massagebeuren. Naast het hare is er nog 1 Vlaams clubje. Ze kunnen moeilijk met z'n tweeën een competitie beginnen. Dus kwamen ze vorig jaar terecht in de Vlaams-Brabantse federatie. Moesten die meisje op zaterdagavond naar Diest en Lovenjoel. Heb je een auto voor nodig. Meisjes in Brussel hebben niet altijd auto's (krijg 'm om te beginnen maar eens ergens geparkeerd, en waarom een auto als er overal trams, bussen en metro's zijn?). Soit, heel gedoe om daar te geraken. Bleek dat er in Brussel ook 8 Franstalige clubjes bestaan. Ook wat weinig voor een competitie. En die 8 werden van hun kant verplicht om zich te verplaatsen naar Nijvel, Waver en Wauthier-Braine. Met 10, dat zou toch al iets zijn. Konden ze achteraf, zoals dat gaat, samen een pint gaan drinken en verzusteren en zo. Ze hebben wat vergaderd en vriendschappelijke matchen gespeeld, het klikte. Brieven geschreven, politici gecontacteerd, hemel en aarde bewogen kortom. Nee, het kan en het mag niet. Gemeenschapsmaterie, en dat moet gescheiden blijven. Geen recht op een sportzaal, geen recht op een scheidsrechter, want gemeenschapsmaterie. Dat is jammer, maar waarom volstaat het zo gekoesterd ‘Brusselgevoel’ niet om deze samenwerking op Brussels niveau te organiseren? Met al het geld dat ze buiten ramen en deuren gooien zouden die baronieën toch wel enkele sportzalen kunnen hebben in eigen beheer. En aan ‘arbiters’ zal het ook wel niet ontbreken!

Dit hele systeem verdeelt mensen in plaats van ze dichter bij elkaar te brengen. Juist en duidelijk niet alleen tussen Walen en Vlamingen!

Dus nee, sorry. U overtuigt me van niks. Grtz Douglas Het was ook nooit mijn bedoeling, maar dat zal hem wel ontgaan zijn!

De reacties liegen er niet om. Zijn uitspraken zetten blijkbaar heel wat kwaad bloed.
Dat was het … stof voor een volgend boek met als thema “Het belang van een maatschappelijk draagvlak voor een harmonieuze samenleving”
Pjotr

Gaan we naar Congo?

Voor hoelang?

Op vraag van VN secretaris generaal Ban Ki moon zou Europa een overbruggingsmacht ter plekke sturen in afwachting dat de VN troepen vindt om deze taak zelf uit te voeren. België speelt hierin een voortrekkersrol. Zelfs W Pauli in De Morgen breekt een lans voor het sturen van Belgische troepen naar Congo: "Als een paar bodybags het zoveelste massagraf kunnen vermijden, dan moet dat maar".
Maar waarom willen wij zo graag terug naar Congo en de andere Europese landen -die toch evengoed zien welke wreedheden daar gebeuren- niet? Zouden onze volksvertegenwoordigers beseffen welke elementen van deze operatie helemaal niet duidelijk zijn?

Even Anders bekijken?

De neutrale VN contingenten werden vervangen door ongeïnteresseerde

De huidige VN vredesmacht ter plekke is blijkbaar niet bekwaam om haar taak naar behoren uit te voeren en Miet Smet (aan de arm van W Martens op Canvas) vond het toch maar niks dat het arme landen zijn (in casu India en Pakistan) die moeten helpen terwijl de rijke landen afwezig blijven.
Deze redenering klopt niet. De grote leveranciers vandaag zijn inderdaad arme landen, maar in plaats van de indruk te wekken dat dit jammer is voor die landen is het tegendeel waar. Zij zijn vragende partij want het is een lucratieve activiteit, zowel voor de soldaten die deelnemen als de landen die de troepen mogen leveren. Het is namelijk zo dat de VN per soldaat een bedrag per dag betaalt aan de staat die de troepen levert. Dat bedrag is te klein voor landen zoals België, waardoor ook de eigen Defensie moet bijdragen, maar is veel groter dan wat de soldaat van een arm land uitbetaald krijgt. De staat én de soldaten worden er beter van en ook defensie is tevreden omwille van de gratis training en niet te vergeten de mogelijkheid om het ingezette materieel te vernieuwen op kosten van de VN. Blijft de body-bags, maar in deze landen is dat geen belangrijk element. VN operaties zijn eerder een zegen dan een last. Geld is ook hier weer de doorslaggevende factor.

Is dat een probleem?
Ja, maar niet omdat het minder goede soldaten zouden zijn, maar omdat de landen die ze sturen niet de minste interesse hebben voor het conflict en er zelfs belang bij hebben dat hun troepen er lang kunnen blijven. Deze instelling van de eigen autoriteiten is nefast voor de manier waarop deze troepen hun opdracht uitvoeren. Een voorbeeld: in Kismayo, Somalië, werd het Belgisch contingent afgelost door een Indisch contingent van 1000 man. Daaronder een dertigtal muzikanten die ons muzikaal ‘uitwuifden’. Terwijl wij de meeste logistieke middelen zelf organiseerden en betaalden, weigerde het Indisch contingent af te reizen zolang niet alles, inclusief sanitaire installaties beschikbaar waren. En dat ze ‘beschaafder’ omgingen met de lokale bevolking zult u mij evenmin horen zeggen.

Niet het mandaat wel de politieke bedoeling stelt problemen

We kunnen er niet onderuit dat de interesse van veel Europese landen voor Congo vooral beperkt is tot de economische aspecten van de regio. Door de verschillende invloeden van enerzijds de Angelsaksische landen en anderzijds Frankrijk en onder meer Franstalig België, zonder de nieuwe grote speler China te vergeten, kan moeilijk een eenduidig politiek kader vastgelegd worden. Vandaar dat niemand ‘neutraal kan zijn in het conflict’ en de troepen ter plaatse, net zoals in Rwanda, riskeren deel van het probleem te worden. In zo’n situatie is een oorlogsmandaat vanuit militair standpunt essentieel. Zijn we het daarover eens?
Het is in eerste instantie dus een probleem van politieke orde. Zoals Karel De Gucht het duidelijk zei: we moeten de toegang tot de rijkdommen controleren en het plunderen stoppen. Dat kan gewoon niet door een naar alle verhoudingen minimalistische militaire troepenmacht.

Voor hoelang?

Een ander probleem is het vooropgestelde “tijdelijk” karakter van deze operatie. Durft iemand nu voorspellen hoeveel tijd de VN zullen nodig hebben om andere troepen te vinden die bekwaam zijn om de taak van het Europese contingent over te nemen. Want één ding is essentieel voor het succes van deze opdracht: dat na het vertrek van het Europese contingent de situatie niet opnieuw uit de hand loopt, zoniet zal het effect minimaal zijn. Nkunda en Co hoeven dan maar enkele maanden geduld te hebben en vermits ze ondertussen toch verder Oost Congo mogen leegplunderen, denk ik dat inderdaad geduldig zullen wachten. Eén voordeel is alvast dat deze opdracht niet zo gevaarlijk zal zijn als men nu denkt. Maar ook weinig relevant in de globale balans aan slachtoffers over langere tijd.

Het ziet er dus naar uit dat, als we gaan en we écht het zinloze geweld willen stoppen, we ons beter voorbereiden op een inzet van verschillende jaren. Het mandaat moet dan ook voorzien in flankerende maatregelen die zorgen dat de plundering van de grondstoffen stopt en het normale leven in de dorpen een nieuwe kans krijgt. Even over en weer vliegen zal misschien volstaan om ons geweten te sussen, maar meer ook niet.

Eigen leven eerst

Een ander probleem is van militaire orde. Om ons imago van ‘onoverwinnelijkheid’ te herbevestigen na de Rwandese kaakslag moet men er rekening mee houden dat dit een vastberaden optreden vereist. De veiligheid van onze troepen zal afhangen van de manier waarop wij de tegenstand aanpakken. In klare taal wil dat zeggen, dat de eerste rebel/soldaat die zijn wapen ook maar enigszins in de richting van een van onze soldaten beweegt zal afgeschoten worden. In Afrikaanse operaties (zoals ook in Somalië) kan men geen softie zijn. Dodelijke incidenten zijn onvermijdelijk en niet het gevolg van enige onmenselijkheid, racisme of wat dan ook maar de harde noodzaak om de eigen autoriteit te vestigen en in het terrein vooral het gevolg van de angst om het eigen leven en eventueel als reactie op verliezen in eigen rangen. Het is goed dat de politici zich hiervan bewust zijn voor dat onze troepen vertrekken. Het is geen vrijgeleide, maar ik ben het roerend eens met Mia Doornaert, die schreef: “Uiteraard kan er geen straffeloosheid bestaan, maar onvermijdelijke incidenten moeten ook niet buiten proportie opgeblazen worden. Want ook dat heeft bijgedragen tot het trauma van Rwanda. De herinnering aan de banbliksems over incidenten in Somalië en de schrik voor krijgsraden droegen ertoe bij dat onze para’s geen vinger durfden uit te steken toen ze in Rwanda door een dreigende menigte belaagd werden”.

Dat ze haar bijdrage eindigt met “Tien betaalden dat met hun leven” is volgens mij niet correct. Het gaat voorbij aan de politieke fout, namelijk dat we, het VN principe van neutraliteit indachtig, nooit militairen naar Rwanda hadden mogen sturen.
Men kan niet de eer opeisen als zijnde ‘de vaders van de Arusha akkoorden’ die de lokale machtsverhoudingen totaal wijzigden zonder te beseffen dat we daarmee deel van het probleem werden en dus helemaal niet neutraal.

Het gebrek aan politiek doorzicht in de lokale verhoudingen lag aan de basis van deze ondoordachte deelname; de ermee gepaard gaande slachtoffers, waaronder 10 Belgische soldaten, eveneens.

Pierre Therie
Kolonel SBH bd
Gewezen stafchef (BE) Det Kismayo